Mật khẩu giải nén: 21AK22 (nếu có)

Tên File Google Fshare
Windows 10 2004 Home/Edu/Pro 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 10 1909 Home/Edu/Pro 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 10 1809 LTSC 2019 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 10 1607 LTSB 2016 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 8.1 Home/Pro 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 8.1 AIO Update 05/2020 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 7 Ultimate 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 7 Pro & Ulti 2018 USB 3.0 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 7 SP1 AIO Update 05/2020 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows XP Professional 32 bit 32 bit
Ghost ISO Win 10 Pro 2004 v5.0 32N&64N&32F&64F 32N&64N&32F&64F
Ghost Win 10 2004 Full Soft v5.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 10 2004 No Soft v5.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost ISO Win 10 Pro 1909 v4.0 32N&64N&32F&64F 32N&64N&32F&64F
Ghost Win 10 1909 Full Soft v4.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 10 1909 No Soft v4.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 10 LTSC Full Soft v4.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 10 LTSC No Soft v4.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 8.1 Full Soft v1.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost ISO Win 7 Ultimate v4.0 32N&64N&32F&64F 32N&64N&32F&64F
Ghost Win 7 Full Soft Full Driver v4.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 No Soft Full Driver v4.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 Full Soft No Driver v1.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 No Soft No Driver v1.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 Full Soft USB 3.0 v1.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win 7 No Soft USB 3.0 v1.0 32 bit & 64 bit & UEFI 32 bit & 64 bit & UEFI
Ghost Win XP Full Soft Full Driver v2.0 32 bit 32 bit

Lưu ý:

  • Nếu gặp lỗi khi tải từ link Google vui lòng tham khảo bài viết này để sữa lỗi nha.
  • Nếu tải từ link Fshare quá chậm thì mua Point Fshare rồi đổi VIP để tải nhanh hơn!
Kiểm Tra File Mã SHA-1
Windows 10 2004 32 bit 4311E7E4A06DA705AA5DFCFF2FF5335EEC306429
Windows 10 2004 64 bit CD025A75FA9B7661FD0935DE7C086C322F7527EA
Windows 10 1909 32 bit 05AAE75B9843BE9045E3737789D710DFCE93984B
Windows 10 1909 64 bit 9DC9CD4D956C51FDAA9ECD0F86FDF0A1E35526D9
Windows 10 LTSC 32 bit 88AF607F1E752761577D21F2B7AA98692809BF66
Windows 10 LTSC 64 bit 615A77ECD40E82D5D69DC9DA5C6A6E1265F88E28
Windows 10 LTSB 32 bit 45E72D02FF17125C699558719EB946D8E140C9CC
Windows 10 LTSB 64 bit 031ED6ACDC47B8F582C781B039F501D83997A1CF
Windows 8.1 32 bit C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
Windows 8.1 64 bit A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
Windows 8.1 AIO 2020 32 bit C0BC87CA740B34F1DFEC27E5504567CC90241076
Windows 8.1 AIO 2020 64 bit FD06D2643D49236669AF6DEE3230316F229CFF1E
Windows 7 Ulti 32 bit 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Windows 7 Ulti 64 bit 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Windows 7 USB 3.0 32 bit D3FFC19B7F0D8C945CE5294E930C0A5010ECC24F
Windows 7 USB 3.0 64 bit 5E2A5A664BA30CCEB25427CB09F63794AE964B5E
Windows 7 AIO 2020 32 bit 86277FB0B8BE7B7BC96C0702F904DA1583ADADF6
Windows 7 AIO 2020 64 bit D79E1F12631167039E8724603EB1F88899D32737
Windows XP Pro 32 bit 66AC289AE27724C5AE17139227CBE78C01EEFE40
G ISO Win 10 P 2004 No 32 51FF27AE0F9C213D7FE15F615FDB343ECD8FD2AC
G ISO Win 10 P 2004 No 64 6A9F1D4D8D0F0A6A6A4A99AD6616E7F1D70010DC
G ISO Win 10 P 2004 Full 32 D8E9E8A11B78CBC6E1EEC4662CD38B59F7678D2B
G ISO Win 10 P 2004 Full 64 E63E89AD399B0080DB258AB55F90941066295F34
Ghost Win 10 P 2004 Full 32 1C6C24181FA1610D2C6625385AB25ECB25B0C935
Ghost Win 10 P 2004 Full 64 FA1D6F70A737FAA8B242EA7430C34D654E21FFB9
Ghost Win 10 P 2004 Full UEFI 4D8365BE3D54C8B5C11F514316C351B9E2E68B48
Ghost Win 10 P 2004 No 32 C0EE3CB7C3A0A6DC0D1FB087D3B6649DBDADDEAE
Ghost Win 10 P 2004 No 64 68A707974F0B8A8F77F2265F266D2320A68F163A
Ghost Win 10 P 2004 No UEFI FC0C8A003AD8C2CC2C994D2E932BEE962CFCF869
G ISO Win 10 P 1909 No 32 47A3902362679536FAF284ACB88369A2EA96E914
G ISO Win 10 P 1909 No 64 D27118FD2BB16BD49226C542165E0F2B3E8FC8ED
G ISO Win 10 P 1909 Full 32 18E050831F354D654DC9F684996D872DF61E57B5
G ISO Win 10 P 1909 Full 64 4AF2B683E1166CA9D9216B725990385411BFBC73
Ghost Win 10 P 1909 Full 32 1E700BF8F1D3AF15D8284D2D25BCD457FCBAABFD
Ghost Win 10 P 1909 Full 64 8227D33B801293AFE506C541582D0B8AC2BCAFD3
Ghost Win 10 P 1909 Full UEFI 36462919C4226D12911A4452CA5496F484260573
Ghost Win 10 P 1909 No 32 FC6AA8277FA8E9D99880946A2E6CE7F4450A6C3B
Ghost Win 10 P 1909 No 64 23E97B2E3A04C3F1E31BE27A19724C924B8F87F9
Ghost Win 10 P 1909 No UEFI 9CC266FB83B671DC3451F2B386CB958390E24712
Ghost Win 10 LTSC Full 32 AFCD2276AE61B6BE2499F30A5DB01E3ED6DFCC9F
Ghost Win 10 LTSC Full 64 E6FE2B4BDEE093A08FBF2C6E41CED974EB65CD41
Ghost Win 10 LTSC Full UEFI 4BA466EF6C747DE0BE7B144A3ED9B7BBD99ABBB4
Ghost Win 10 LTSC No 32 E6564E6E798F169649F5C87FA1E23A00F758F88C
Ghost Win 10 LTSC No 64 1D537788354464A89780DAC29F3FC0476578B1E1
Ghost Win 10 LTSC No UEFI 8E855CDC232E04CFF1B9E9EADB3A0691BFAE57B7
Ghost Win 8.1 Pro Full 32 bit 105EFE8215AFF21B67B5A228E84ED822B15ECF75
Ghost Win 8.1 Pro Full 64 bit D433DA2648D9F18872875EF8496888CB58FA777D
Ghost Win 8.1 Pro Full UEFI 3C88724A6E11E21722AE41E3803A89C96A1A3C55
G ISO Win 7 Ulti No Full 32 bit ACAE96B22C7A81F15599A550B52AAC98B70F29E0
G ISO Win 7 Ulti No Full 64 bit BFFCA9CD06FF820CAB65BCDA752505CACA39CEBE
G ISO Win 7 Ulti Full Full 32 bit A992A9E4B6629AE851186FC85EC2CF55379CA56A
G ISO Win 7 Ulti Full Full 64 bit 556B3EC7EC647D8111133D080CAA9033EDDD90FF
Ghost Win 7 Full Full 32 bit 985E126136C1D62D1C59B7896D6F3FF7A9D202B3
Ghost Win 7 Full Full 64 bit 7891286107853365758765A346D8329769DB5147
Ghost Win 7 Full Full UEFI EA9F764206D85179CE33710D88F15020DAC0FB9C
Ghost Win 7 No Full 32 bit 543F564B1E30C022463438D757775E617E2ABBBD
Ghost Win 7 No Full 64 bit 976CE4CF180B66871BBE78106B7E04D0E46E82FC
Ghost Win 7 No Full UEFI 882F3BAB59E4BEFC40C3CC1FE99596F1DEFB5078
Ghost Win 7 Full No 32 bit 547F0ABA2713ABF5CFB41A12A78CC0F558113DDB
Ghost Win 7 Full No 64 bit DEF9F2173B050C383124838E3A7CB0A20BD7404B
Ghost Win 7 Full No UEFI A3EDAC983427E871F6EA83A9F72ED31810C45CAE
Ghost Win 7 No No 32 bit 0626B93792EDAF76717621A29ECB100FA94F4DA1
Ghost Win 7 No No 64 bit 3FB61F71F03E5FE63535180D4770E9E5A346B4E7
Ghost Win 7 No No UEFI E4D8B34796906D9F7822F4F796D943A344D4CB70
Ghost Win 7 Full USB 32 bit ED861125238F650EE9470E15535C7D7C4E417184
Ghost Win 7 Full USB 64 bit 21BA007555B1F771C37D0022DDB9C80F51EFC908
Ghost Win 7 Full USB UEFI 5C8B28B0F780777A8D680E214AB269A9E3F51FE1
Ghost Win 7 No USB 32 bit E86588355698E1B552275D3F205CBE6C90342AF3
Ghost Win 7 No USB 64 bit BDA80CB7F99EF3595BF8CB1FAD5B93728238207C
Ghost Win 7 No USB UEFI C41F4C0F523A4E6BBD41713D4B1F848E18D194B9
Ghost Win XP Full Full 32 bit B6DC6EC91BD87AD91E8800F3654D8F1AA258735C

30 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây