Mật khẩu giải nén: 21AK22 (nếu có)

Phiên bản Google Fshare
Windows 10 2009 Home/Edu/Pro 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 10 2004 Home/Edu/Pro 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 10 1909 Home/Edu/Pro 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 10 1809 LTSC 2019 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 10 1607 LTSB 2016 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 8.1 AIO 09/2020 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 8.1 Home/Pro 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 7 AIO 09/2020 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 7 Pro/Ulti USB 3.0 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 7 Ultimate 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows XP Professional 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Ghost Win 10 Pro 2009 Full Soft v7.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 Pro 2009 No Soft v7.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 Iot Ent 2009 Full Soft v1.0 64 MBR & UEFI 64 MBR & UEFI
Ghost Win 10 Iot Ent 2009 No Soft v1.0 64 MBR & UEFI 64 MBR & UEFI
Ghost Win 10 Pro 1909 Full Soft v4.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 Pro 1909 No Soft v4.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 LTSC 1809 Full Soft v4.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 LTSC 1809 No Soft v4.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 8.1 Pro Full Soft v1.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Pro Full Soft Full Driver v1.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Pro No Soft Full Driver v1.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti Full Soft Full Driver v4.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti No Soft Full Driver v4.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti Full Soft No Driver v1.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti No Soft No Driver v1.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti Full Soft USB 3.0 v1.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti No Soft USB 3.0 v1.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win XP Pro Full Soft Full Driver v2.0 32 bit 32 bit

Lưu ý:

  • Nếu gặp lỗi khi tải từ link Google vui lòng tham khảo bài viết này để sữa lỗi nha.
  • Nếu link OneDrive lỗi không tìm thấy tập tin, bạn chịu khó load lại link từ 21AK22 nha !
  • Nếu tải từ link Fshare quá chậm thì mua Point Fshare rồi đổi VIP để tải nhanh hơn!
Kiểm Tra File Mã SHA-1
Windows 10 2009 32 bit BE8796F0D85B8CE3FA968975E4A2D90F6F2C9205
Windows 10 2009 64 bit 30DD6A48DFEA77C37E51573BCB75BE4EDD6FEBFF
Windows 10 2004 32 bit 4311E7E4A06DA705AA5DFCFF2FF5335EEC306429
Windows 10 2004 64 bit CD025A75FA9B7661FD0935DE7C086C322F7527EA
Windows 10 1909 32 bit 05AAE75B9843BE9045E3737789D710DFCE93984B
Windows 10 1909 64 bit 9DC9CD4D956C51FDAA9ECD0F86FDF0A1E35526D9
Windows 10 LTSC 32 bit 88AF607F1E752761577D21F2B7AA98692809BF66
Windows 10 LTSC 64 bit 615A77ECD40E82D5D69DC9DA5C6A6E1265F88E28
Windows 10 LTSB 32 bit 45E72D02FF17125C699558719EB946D8E140C9CC
Windows 10 LTSB 64 bit 031ED6ACDC47B8F582C781B039F501D83997A1CF
Windows 8.1 2020 32 bit F44601C000C7450D7B5BB665291379F61D00AAC5
Windows 8.1 2020 64 bit 2495EB932F50E0653021FC4CF2284B8C63B4796B
Windows 8.1 Pro 32 bit C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
Windows 8.1 Pro 64 bit A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
Windows 7 2020 32 bit DF9F6382E30B42CB99D4BC127DF3F96F2ECCD15D
Windows 7 2020 64 bit 009A1D874F8086A8029E1925C06519B01CA7AC32
Windows 7 USB 3.0 32 bit D3FFC19B7F0D8C945CE5294E930C0A5010ECC24F
Windows 7 USB 3.0 64 bit 5E2A5A664BA30CCEB25427CB09F63794AE964B5E
Windows 7 Ulti 32 bit 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Windows 7 Ulti 64 bit 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Windows XP Pro 32 bit 66AC289AE27724C5AE17139227CBE78C01EEFE40
Windows XP Pro 64 bit CD9479E1DBAD7F26B8BDCF97E4AA71CBB8DE932B
Ghost Win 10 P 2009 Full 32 CA4C36B9C18F6F28BCFC240588E483E72AC01481
Ghost Win 10 P 2009 Full 64 D88C446F3C495974D95752AFE3C943E081B13093
Ghost Win 10 P 2009 Full UEFI 30BB2DD1EB17981754AC8DAED9A3391E63146D08
Ghost Win 10 P 2009 No 32 E405F63F3F73D0B43A1EC22ED5D5C12D0BAABB29
Ghost Win 10 P 2009 No 64 E72C92100C48810A90EEC0C5613043A341AB3DC4
Ghost Win 10 P 2009 No UEFI B67BFD0A32268111C1209FB49C06C1F42DEE2989
Ghost Win 10 IoT 2009 Full 64 979AFE1F29546C8C8B27BDB7E7663C1E1E26E625
Ghost Win 10 IoT 2009 Full EFI 67F564AFC2D1496D7EAF0C4AAE549480368426EE
Ghost Win 10 IoT 2009 No 64 9AF1637546BF00FC1060E7A4D5EFAC1E82AB0414
Ghost Win 10 IoT 2009 No UEFI 8E93CBD3C95D9E587AC2043F3D60C1C9E8E000EE
Ghost Win 10 P 1909 Full 32 1E700BF8F1D3AF15D8284D2D25BCD457FCBAABFD
Ghost Win 10 P 1909 Full 64 8227D33B801293AFE506C541582D0B8AC2BCAFD3
Ghost Win 10 P 1909 Full UEFI 36462919C4226D12911A4452CA5496F484260573
Ghost Win 10 P 1909 No 32 FC6AA8277FA8E9D99880946A2E6CE7F4450A6C3B
Ghost Win 10 P 1909 No 64 23E97B2E3A04C3F1E31BE27A19724C924B8F87F9
Ghost Win 10 P 1909 No UEFI 9CC266FB83B671DC3451F2B386CB958390E24712
Ghost Win 10 LTSC Full 32 AFCD2276AE61B6BE2499F30A5DB01E3ED6DFCC9F
Ghost Win 10 LTSC Full 64 E6FE2B4BDEE093A08FBF2C6E41CED974EB65CD41
Ghost Win 10 LTSC Full UEFI 4BA466EF6C747DE0BE7B144A3ED9B7BBD99ABBB4
Ghost Win 10 LTSC No 32 E6564E6E798F169649F5C87FA1E23A00F758F88C
Ghost Win 10 LTSC No 64 1D537788354464A89780DAC29F3FC0476578B1E1
Ghost Win 10 LTSC No UEFI 8E855CDC232E04CFF1B9E9EADB3A0691BFAE57B7
Ghost Win 8.1 Pro Full 32 bit 105EFE8215AFF21B67B5A228E84ED822B15ECF75
Ghost Win 8.1 Pro Full 64 bit D433DA2648D9F18872875EF8496888CB58FA777D
Ghost Win 8.1 Pro Full UEFI 3C88724A6E11E21722AE41E3803A89C96A1A3C55
Ghost Win 7 Pro Full Full 32 210842A2FC3178AEB943B74175FFFC19FE08A50C
Ghost Win 7 Pro Full Full 64 27C8AC53A7EA38DF02F92B75C066674385BD7DB3
Ghost Win 7 Pro Full Full UEFI 3EC85BBE5D0DDC84E36895E7C117FD4881A3FD3C
Ghost Win 7 Pro No Full 32 B7BF37B31AC2EE84363C8B9D6C5E8368E9C60FED
Ghost Win 7 Pro No Full 64 0594BE135D5F863BDB12B4A70F476E859EC9BA70
Ghost Win 7 Pro No Full UEFI 53DDC38197F3CCDE104189FF2BAB503136B4EB79
Ghost Win 7 Ulti Full Full 32 985E126136C1D62D1C59B7896D6F3FF7A9D202B3
Ghost Win 7 Ulti Full Full 64 7891286107853365758765A346D8329769DB5147
Ghost Win 7 Ulti Full Full UEFI EA9F764206D85179CE33710D88F15020DAC0FB9C
Ghost Win 7 Ulti No Full 32 543F564B1E30C022463438D757775E617E2ABBBD
Ghost Win 7 Ulti No Full 64 976CE4CF180B66871BBE78106B7E04D0E46E82FC
Ghost Win 7 Ulti No Full UEFI 882F3BAB59E4BEFC40C3CC1FE99596F1DEFB5078
Ghost Win 7 Ulti Full No 32 547F0ABA2713ABF5CFB41A12A78CC0F558113DDB
Ghost Win 7 Ulti Full No 64 DEF9F2173B050C383124838E3A7CB0A20BD7404B
Ghost Win 7 Ulti Full No UEFI A3EDAC983427E871F6EA83A9F72ED31810C45CAE
Ghost Win 7 Ulti No No 32 0626B93792EDAF76717621A29ECB100FA94F4DA1
Ghost Win 7 Ulti No No 64 3FB61F71F03E5FE63535180D4770E9E5A346B4E7
Ghost Win 7 Ulti No No UEFI E4D8B34796906D9F7822F4F796D943A344D4CB70
Ghost Win 7 Ulti Full USB 32 ED861125238F650EE9470E15535C7D7C4E417184
Ghost Win 7 Ulti Full USB 64 21BA007555B1F771C37D0022DDB9C80F51EFC908
Ghost Win 7 Ulti Full USB UEFI 5C8B28B0F780777A8D680E214AB269A9E3F51FE1
Ghost Win 7 Ulti No USB 32 E86588355698E1B552275D3F205CBE6C90342AF3
Ghost Win 7 Ulti No USB 64 BDA80CB7F99EF3595BF8CB1FAD5B93728238207C
Ghost Win 7 Ulti No USB UEFI C41F4C0F523A4E6BBD41713D4B1F848E18D194B9
Ghost Win XP Pro Full Full 32 B6DC6EC91BD87AD91E8800F3654D8F1AA258735C

35 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây