Mật khẩu giải nén: 21AK22 (nếu có)

Phiên bản Google Fshare
Windows 11 Home/Edu/Pro 64 bit 64 bit
Windows 10 21H1 Home/Edu/Pro 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 10 20H2 Home/Edu/Pro 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 10 19H2 Home/Edu/Pro 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 10 1809 LTSC 2019 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 10 1607 LTSB 2016 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 8.1 AIO 05/2021 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 8.1 Home/Pro 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 7 AIO 05/2021 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 7 Pro/Ulti USB 3.0 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows 7 Ultimate 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Windows XP Professional 32 bit & 64 bit 32 bit & 64 bit
Ghost Win 11 Pro Full Soft v1.0 64 bit & UEFI 64 bit & UEFI
Ghost Win 11 Pro No Soft v1.0 64 bit & UEFI 64 bit & UEFI
Ghost Win 10 Pro 21H1 Full Soft v8.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 Pro 21H1 No Soft v8.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 LTSC 1809 Full Soft v4.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 LTSC 1809 No Soft v4.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 LTSB 1607 Full Soft v1.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 LTSB 1607 No Soft v1.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 8.1 Pro Full Soft v1.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Pro Full Soft Full Driver v1.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Pro No Soft Full Driver v1.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti Full Soft Full Driver v4.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti No Soft Full Driver v4.0 32 & 64 & UEFI 32 & 64 & UEFI
Ghost Win XP Pro Full Soft Full Driver v2.0 32 bit 32 bit

Lưu ý:

  • Nếu gặp lỗi khi tải từ link Google vui lòng tham khảo bài viết này để sữa lỗi nha.
  • Nếu link OneDrive lỗi không tìm thấy tập tin, bạn chịu khó load lại link từ 21AK22 nha !
  • Nếu tải từ link Fshare quá chậm thì mua Point Fshare rồi đổi VIP để tải nhanh hơn!
Kiểm Tra File Mã SHA-1
Windows 11 64 bit 3B6DA9194BA303AC7DBBF2E521716C809500919C
Windows 10 21H1 32 bit 13F5057EB527DC561E473B80D538CB4CD4E69FB7
Windows 10 21H1 64 bit 78AA5FA0FD332EE0822EF5A533CD2CFE12333274
Windows 10 20H2 32 bit BE8796F0D85B8CE3FA968975E4A2D90F6F2C9205
Windows 10 20H2 64 bit 30DD6A48DFEA77C37E51573BCB75BE4EDD6FEBFF
Windows 10 19H2 32 bit 05AAE75B9843BE9045E3737789D710DFCE93984B
Windows 10 19H2 64 bit 9DC9CD4D956C51FDAA9ECD0F86FDF0A1E35526D9
Windows 10 LTSC 32 bit 88AF607F1E752761577D21F2B7AA98692809BF66
Windows 10 LTSC 64 bit 615A77ECD40E82D5D69DC9DA5C6A6E1265F88E28
Windows 10 LTSB 32 bit 45E72D02FF17125C699558719EB946D8E140C9CC
Windows 10 LTSB 64 bit 031ED6ACDC47B8F582C781B039F501D83997A1CF
Windows 8.1 AIO 32 bit 7DCF1F01A1E53AE723C52F489432CB92B568626E
Windows 8.1 AIO 64 bit 183EE454B02BF150BF1C85AF4E5F0ED1BEFFB3AE
Windows 8.1 32 bit C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
Windows 8.1 64 bit A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
Windows 7 AIO 32 bit 6E5FC3DA688F7CC140A3B054860A19E0ACF9608F
Windows 7 AIO 64 bit 758F8CB7C14A49F6C002F4D3CC05AC8216531EC5
Windows 7 USB 3.0 32 bit D3FFC19B7F0D8C945CE5294E930C0A5010ECC24F
Windows 7 USB 3.0 64 bit 5E2A5A664BA30CCEB25427CB09F63794AE964B5E
Windows 7 Ulti 32 bit 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Windows 7 Ulti 64 bit 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Windows XP Pro 32 bit 66AC289AE27724C5AE17139227CBE78C01EEFE40
Windows XP Pro 64 bit CD9479E1DBAD7F26B8BDCF97E4AA71CBB8DE932B
Ghost Win 11 Pro Full 64 AE73BA5CD73BE045C67F7728446C7D945C93C36B
Ghost Win 11 Pro Full UEFI EF670261FE4939550F65828F8EA4DEA8B56FFBD3
Ghost Win 11 Pro No 64 519557DDCA123DCD724C08B3EF6F18722D8E7C19
Ghost Win 11 Pro No UEFI 944892C77ACE5290B1E63A95DEA5B0A6A29F7016
Ghost Win 10 P 21H1 Full 32 7DBF3880CD1A936B802602EEE0572EE57137FB16
Ghost Win 10 P 21H1 Full 64 3EA719D4D640957791EA7F55B169D5009C29F930
Ghost Win 10 P 21H1 Full UEFI 38817E275EDAB272159A5A14BC364954E4A91303
Ghost Win 10 P 21H1 No 32 0229E436F45943A3E59D9BE45B8444D2A0222CAE
Ghost Win 10 P 21H1 No 64 E5E83E5BC411AEBE7E835A3D69A28084F0CBD220
Ghost Win 10 P 21H1 No UEFI 8C5C67334E39A97059E56896EF0438456FDF9A10
Ghost Win 10 LTSC Full 32 AFCD2276AE61B6BE2499F30A5DB01E3ED6DFCC9F
Ghost Win 10 LTSC Full 64 E6FE2B4BDEE093A08FBF2C6E41CED974EB65CD41
Ghost Win 10 LTSC Full UEFI 4BA466EF6C747DE0BE7B144A3ED9B7BBD99ABBB4
Ghost Win 10 LTSC No 32 E6564E6E798F169649F5C87FA1E23A00F758F88C
Ghost Win 10 LTSC No 64 1D537788354464A89780DAC29F3FC0476578B1E1
Ghost Win 10 LTSC No UEFI 8E855CDC232E04CFF1B9E9EADB3A0691BFAE57B7
Ghost Win 10 LTSB Full 32 14968F0F12FCE3C20D2BA895365F3DD2A72C8149
Ghost Win 10 LTSB Full 64 8369EE6844322B5A68173FCC2D7DF29E0DF1EA3B
Ghost Win 10 LTSB Full UEFI 396555D4D191BCB8ED22AED6A4FBED0142BC2DD4
Ghost Win 10 LTSB No 32 FB32A1E05A2F243EDEBC40E73F47161AE2429262
Ghost Win 10 LTSB No 64 91A0FF92B6FCBA01C1F9E915B01F02FE310B73F8
Ghost Win 10 LTSB No UEFI 81AD7E71A2B50EBAEFAD8D74FA6F0DE9D3211ADA
Ghost Win 8.1 Pro Full 32 bit 105EFE8215AFF21B67B5A228E84ED822B15ECF75
Ghost Win 8.1 Pro Full 64 bit D433DA2648D9F18872875EF8496888CB58FA777D
Ghost Win 8.1 Pro Full UEFI 3C88724A6E11E21722AE41E3803A89C96A1A3C55
Ghost Win 7 Pro Full Full 32 210842A2FC3178AEB943B74175FFFC19FE08A50C
Ghost Win 7 Pro Full Full 64 27C8AC53A7EA38DF02F92B75C066674385BD7DB3
Ghost Win 7 Pro Full Full UEFI 3EC85BBE5D0DDC84E36895E7C117FD4881A3FD3C
Ghost Win 7 Pro No Full 32 B7BF37B31AC2EE84363C8B9D6C5E8368E9C60FED
Ghost Win 7 Pro No Full 64 0594BE135D5F863BDB12B4A70F476E859EC9BA70
Ghost Win 7 Pro No Full UEFI 53DDC38197F3CCDE104189FF2BAB503136B4EB79
Ghost Win 7 Ulti Full Full 32 985E126136C1D62D1C59B7896D6F3FF7A9D202B3
Ghost Win 7 Ulti Full Full 64 7891286107853365758765A346D8329769DB5147
Ghost Win 7 Ulti Full Full UEFI EA9F764206D85179CE33710D88F15020DAC0FB9C
Ghost Win 7 Ulti No Full 32 543F564B1E30C022463438D757775E617E2ABBBD
Ghost Win 7 Ulti No Full 64 976CE4CF180B66871BBE78106B7E04D0E46E82FC
Ghost Win 7 Ulti No Full UEFI 882F3BAB59E4BEFC40C3CC1FE99596F1DEFB5078
Ghost Win XP Pro Full Full 32 B6DC6EC91BD87AD91E8800F3654D8F1AA258735C

40 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây