Microsoft Office là bộ phần mềm các ứng dụng văn phòng hỗ trợ các công việc quản lý nhập dữ liệu, trình bày, thống kê dữ liệu được phát triển bởi tập đoàn đa quốc gia Microsoft. Nó bao gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher,…

1. Link tải Microsoft Office

Mật khẩu giải nén: 21AK22 (nếu có)

 • Tải Office 2003 Pro
  • Bản 32 bit
   • Link: Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f456352656a69376a3451744c6a50653736362d7875374d426972586f43774b5677336a35674966426e38625355513f653d32427575444c
 • Tải Office 2007 Pro Plus
  • Bản 32 bit
   • Link: Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f45624166532d62674e42684a6f34715f472d35747554304263633355713032644b5a4238666947354d57514a64673f653d795263785947
 • Tải Office 2010 Pro Plus
  • Bản 32 bit
   • Retail: Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f45626856566a4a6862756c4b6c737a56636377453836414256324b53537a4e4c4b30496b6d7630565477754c39513f653d4e5862616264
   • Volume: Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f4555486e7435723264324e4c716e687977732d724a3763426b56795a334d435544707745747a79786c65505230513f653d6f5757354456
  • Bản 64 bit
   • Retail: Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f4563497046376f315845464c6970474742634e50766d77426637695930745534684e4d3735416f476d555a6548673f653d5462644f4562
   • Volume: Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f4552377637746e747245684e70526e743737574274526b426c5234564c645a537a62583661524233653853495a413f653d6c7a4f356637
 • Tải Office 2013 Pro Plus
  • Bản 32 bit
   • Retail: Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f456477766e3457754c7852446b6365726f457a4b6c726342376349746d5f4e6a563856522d69684b6857494e44413f653d6e3833614d79
   • Volume: Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f4552786a70446b547465354e6964786552736735426b5542447a5858584362734c364e786f477945324e2d4f32513f653d33364d325745
  • Bản 64 bit
   • Retail: Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f455a7537796233706549525071384d37365f786e732d554274667062344e68326241615652467166736e5f4269513f653d5a6637494971
   • Volume: Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f45656b5a3137786657727443674d727a785653546b6c30425f347666593274326334374a6554476357526a6662773f653d344563646561
 • Tải Office 2016 Pro Plus
  • Bản 32 bit
   • Volume: Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f45594478396b306149756c4c764168476e752d68336a38425067636a4b2d773765554b65716c375f6c53505a7a413f653d4a3342516f77
  • Bản 64 bit
   • Volume: Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f4557414e634c595a747a5a4e6c58454a39636d6d767134426a37464133786e44354c5769715862666352716a66513f653d373670647632
  • Bản 32 bit và 64 bit
   • Retail: Microsoft & Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f4565665671324d3557724e4d6830445f46745269692d774238696f4c7a393955534f7350613742723031533853773f653d7a6b684b396b
 • Tải Office 2019 Pro Plus
  • Bản 32 bit và 64 bit
   • Retail: Microsoft & Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f456179526b774c79353174437162724a77496b666d63774258424f684d493473315172714338452d5635326c63673f653d7062684b6d6e
   • Volume: Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f45532d617954433435487447714c423646564b6d636d30424a6e724d5961496331526b4e6a3042737955664b71773f653d473863464545
 • Tải Office 2021 Pro Plus
  • Bản 32 bit và 64 bit
   • Retail: Microsoft & Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f455a4a426d76636b6e79354e6d44574b67505266744d63424e61334b6d34487065714557765145774f786a6456773f653d394b72573067
 • Tải Microsoft Office 365 Retail
  • Bản 32 bit và 64 bit
   • Tiếng Việt: Microsoft & Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f456348534e30644a4a36684e6f65703868477a7159304d4249646c735f4261756745364c63364d48744b59617a513f653d4f4a44636654
   • Tiếng Anh: Microsoft & Fshare & [VIP 21AK22]
    • Link OneDrive mã Hex:
     68747470733a2f2f696e6469657765616c7468732d6d792e7368617265706f696e742e636f6d2f3a753a2f672f706572736f6e616c2f3231616b32325f33363570726f706c75735f6c6976652f45554277646b726c4872524d70575643544e625a384f30426d386b6b732d64756f4433716d627a4c5a57436f46513f653d336270713256

Xem thêm: Visio & Project – Bộ Ứng Dụng Văng Phòng Office

Lưu ý khi tải:

2. Hướng dẫn cài đặt Microsoft Office

Đối với Office 2016, 2019, 2021 & Microsoft 365 thì quá trình cài đặt đơn giản hơn rất nhiều. Đầu tiên giải nén bộ Office mà bạn đã tải về ra rồi click vào setup.exe rồi…

Office - Bộ Ứng Dụng Văn Phòng: Word, Excel, PowerPoint,...

Đợi khoảng tầm 15 phút, bộ Office sẽ tự động được cài đặt.

Office - Bộ Ứng Dụng Văn Phòng: Word, Excel, PowerPoint,...

Xong. Bấm vào Close để kết thúc quá trình cài đặt.

* Nếu không thấy xuất hiện bộ ứng dụng Office ở ngoài màn hình Desktop thì bạn tự vào Start rồi tìm Word, Excel, PowerPoint,… rồi kéo ra ngoài Desktop nha!

3. Kết luận

Microsoft Office là công cụ giúp tăng hiệu quả làm việc trên máy tính cho hàng triệu người dùng trên thế giới. Cũng là bộ phần mềm văn phòng quan trọng và không thể thiếu với tất cả những ai làm việc trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng. Nó giúp bạn giảm tải rất nhiều thời gian, sức lực trong công việc trình bày, thống kê, xử lý và lưu trữ dữ liệu. Mọi thắc mắc hoặc cần trợ giúp các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới nha!

4.4/5 - (5 bình chọn)

TOP 3 Google: key win 11 gia re, key office gia re, office 365 gia re, key kis gia re, key kts gia re, point fshare gia re, key adguard gia re, key idm gia re,.. Liên hệ Zalo @hienpccom

Nhấn Thích và Theo dõi Facebook 21AK22.COM giúp mình nha !

22 BÌNH LUẬN

 1. Tài khoản Office 365 vậy có key cài đặt không, hay là đăng nhập tài khoản là tự động điền key

 2. Cho mã MD5 … để kiểm tra tính toàn vẹn của File đi anh Nguyễn Thái Hiển . Cho chắc ăn khi cài đặt. Cảm ơn Anh đã chia sẽ. HoLe

  • Cậu check ở đâu ra 2016 Pro Plus, có dùng tools kích hoạt gì không, nếu có thì nó chuyển qua để kích hoạt đó.

    • Tools kích hoạt có tự chuyển về 2016 để kích hoạt. Bạn có thể sử dụng key để kích hoạt nha, đó là lý do vì sao nên hạn chế dùng tools ạ.

 3. tải về cài bình thường thôi hả ad…. tại bữa mình cài nó báo lỗi là hệ điều hành này không cấu hình để chạy phần mềm này…. mình xài win 10 pro ….mong ad tư vấn ạ

  • Bản mình là bản gốc nên cậu yên tâm mà cài, Win 10 Pro cài được tất cả các bản luôn nha. Nếu không cài được cậu có thể liên hệ mình qua Messenger, bên mình có dịch vụ cài Office và kích hoạt bản quyền vĩnh viễn bảo hành trọn đời luôn cậu, giá từ 0k đến 20k. Cảm ơn cậu!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây